Collective bargaining on wages in Denmark

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

I det indledende kapitel til bogen bliver der gennemgået tre hovedstrømninger i lønudviklingen i Europa, som kommer til udtryk i de 17 landekapitler. For det første tendensen til en moderat lønudvikling. Tendensen ses bekræftet af en række statistiske opgørelser, fx at mens produktiviteten i EU-27 steg med godt 20 procent i perioden fra 1995 til 2007, så steg lønninger og arbejdsgivernes sociale bidrag i samme periode med kun knapt 14 procent. For det andet decentraliseringen af lønforhandlingerne. I den europæiske debat om udviklingen mod stadig mere decentrale lønforhandlinger bliver der ofte skelnet mellem organiseret decentralisering, en pendant til centraliseret decentralisering, og disorganiseret decentralisering. Det er samtidig en skelnen mellem koordinerede og sammenhængende forhandlingsniveauer overfor fragmenterede og dermed ofte deregulerede forhandlingssystemer. Indledningsvis argumenteres der for, at udviklingstendenserne ikke er entydige i Europa. Herefter blotlægges det mere sammensatte billede. Den tredje hovedstrømning omhandler den stigende opmærksomhed omkring lavtlønsområder. En stigende andel af lønmodtagerne i EU arbejder i egentlige lavtlønsområder. Et fænomen, der i et vist omfang hænger sammen med en stigende andel af ansatte på midlertidige kontrakter, som vikarer, deltids ansatte mv. Mere generelt er der en frygt for, at decentraliseringen af lønforhandlinger, særligt for lavt uddannede gruppers vedkommende, kan føre til en udhuling af reallønnen.

De efterfølgende 17 kapitler kommer på forskellig vis rundt om disse hovedstrømninger, men indeholder naturligvis også mange andre informationer om lønfastsættelse på det europæiske arbejdsmarked.

Bogen kan købes hos ETUI i Bruxelles bl.a. via deres hjemmeside: http://www.etui-rehs.org/research/activities/Workers-representation/Books/Wages-and-wage-bargaining-in-Europe

Original languageEnglish
Title of host publicationWages and wage bargaining in Europe : Developments since the mid-1990s
Number of pages20
Place of PublicationBruxelles
PublisherETUI-REHS
Publication date2008
ISBN (Print)9782874521201
Publication statusPublished - 2008

ID: 11712218