’Urban green communities: civic engagement and citizenship in city-based nature and ecology’

The project description is only available in Danish.

Grønne fællesskaber i byen - civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi

Projektbeskrivelse

Interessen for bynatur og urban økologi er voksende overalt i verden, herunder også i Danmark, som led i en kollektiv søgen efter mere bære- og levedygtige byer. Nye typer af civilsamfundsdrevne projekter og kommunale initiativer med fokus på bynatur vinder frem inden for bl.a. urbant landbrug og byhaver; genopretning af byers vandløb og åer; beskyttelse af biodiversitetsrige habitater; forbedring af stisystemer og rekreative muligheder; skabelse af ”vild” natur i bynære områder; og anlæg af grønne arealer til klimatilpasning. Tilsammen kan disse projekter og initiativer siges at rykke ved dybtliggende forståelser og praksisser i den modernistiske by, hvor by og natur var tænkt som skarpt adskilte domæner. I dag ses det, hvordan grænserne mellem byen og naturen igen er til forhandling, idet byplanlæggere, lokalpolitikere, foreninger og engagerede borgere afsøger nye muligheder for at forene by og natur til en rigere bynatur i ”den økologiske by” (Franklin 2010).

En økologisk set rigere bynatur til gavn for livskvaliteten blandt byens borgere kommer imidlertid ikke af sig selv. Grønne hensyn presses ofte af økonomiske realiteter i byplanlægningen og –udviklingen; og det er typisk omstridt mellem forskellige interessenter, hvordan bæredygtighed skal forstås og implementeres lokalt (se Larondelle et al. 2014; Gandy 2015; Blok & Meilvang 2015). GrønBy-projektets afsæt er, at der er behov for at sikre den demokratiske forankring af de værdier, der kan og vil præge omstillingen til mere socialt og miljømæssigt bæredygtige byer i fremtiden.

Projektets formål er således at undersøge de samfundsmæssige processer, der fremmer eller forhindrer en sådan forankring, via et gennemgående fokus på nye former for civilt engagement i byens natur. Den bærende tese er, at vi i disse år oplever fremvæksten af grønne fællesskaber i byen, forankret i nye former for urban-økologisk medborgerskab. GrønBy-projektet undersøger denne tese med afsæt i en by-sociologisk forskningsramme og i tæt samarbejde med Friluftsrådet som en central frivillighedsaktør på feltet for bynatur og byfriluftsliv i Danmark.

Empirisk set har projektet til formål at kortlægge og analysere det civile engagement i bynatur i Danmark. Det drejer sig om at undersøge følgende spørgsmål (disse uddybes senere i relation til beskrivelsen af GrønBy’s tre delprojekter):

  • Hvordan skabes og vedligeholdes frivilligt engagement i bynatur? (delprojekt 1 og 2)
  • Hvilke formelle eller uformelle organisatoriske former antager dette engagement på tværs af mindre, mellemstore og større danske byer? (delprojekt 1)
  • Hvordan inddrages civile stemmer i den praktiske byplanlægning? (delprojekt 2)
  • Hvilke divergerende eller overlappende ønsker til fremtidens bynatur trives bredt i den danske (by-)befolkning? (delprojekt 3)

Besvarelsen af disse spørgsmål vil berige forskningens (og samfundets) forståelse af medborgeridealer og –praksisser for fremtidens mere bære- og levedygtige byer, og desuden give grobund for yderligere teori- og metodeudvikling på forskningsfeltet. Samtidig vil projektets forskningsaktiviteter give væsentlige input til den civilsamfundsmæssige praksis på feltet, i første omgang hos Friluftsrådet som landsdækkende paraplyorganisation med 91 medlemsorganisationer og 23 lokale kredse. Den hertil knyttede videns- og kapacitetsopbygning vil i bredere forstand kunne gavne landets mange tusinde frivillige på miljøområdet, samt give anledning til styrkede partnerskaber mellem civile aktører og kommuner i planlægningen og forvaltningen af bynatur.

Projektet løber indtil efteråret 2019.

Medvirkende

Projektleder (PI): Anders Blok, Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (KU)

Praksispartner: Friluftsrådet, v. Jakob Simonsen, leder af Afdeling for Friluftsaktiviteter, Friluftsrådets sekretariat, København

Delprojekter

  • Delprojekt 1 (PI Anders Blok + videnskabelig assistent NN): Kortlægning og analyse af grønne fællesskaber i danske byer
  • Delprojekt 2 (Ph.d. NN): Civilt engagement og samarbejdsbaseret planlægning af bynatur
  • Delprojekt 3 (Postdoc NN): Borgernes ønsker og visioner for fremtidens økologiske by

Fondet af

Velux Fonden, Den tværgående pulje